Stichting

Op 15 maart 2017 is opgericht de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland. Het bestuur bestaat uit vier personen. Dit zijn Gerard Wentholt, voorzitter, Anita Hupsch, secretaris,  Wilco Wansink, penningmeester en Clara Wittop Koning, bestuurslid. De doelstelling van de Stichting staat in artikel 2 van de Statuten:

Artikel 2 De stichting heeft ten doel:
1. a. de ondersteuning van vluchtelingen in de regio Zuid-Kennemerland bij het behalen van het inburgeringsexamen, door begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur;
b. het behulpzaam zijn van vluchtelingen bij het opdoen van werkervaring en het vinden van betaald werk;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling
(hierna te noemen: “De Wet”) en streeft ernaar als zodanig te worden aangemerkt door de in De Wet bedoelde inspecteur.

3. De stichting houdt niet een groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

Voor correspondentie met het bestuur kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com.
Onze taalcoaches kunnen gebruikmaken van de volgende verzekeringen
– als zij in Heemstede wonen: http://www.casca.nl/welzijn/over-ons/steunpunt-vrijwilligerswerk
– als zij in Haarlem wonen: https://www.haarlem.nl/vrijwilligersverzekering/
– als zij in de gemeente Bloemendaal wonen: https://www.bloemendaal.nl/zorg-welzijn-en-werk/vrijwilligerswerk.html.