Privacyverklaring Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

De Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland (hierna te noemen “de Stichting”) respecteert uiteraard de privacy van zijn taalcoaches en van de cliënten van de Stichting overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In deze verklaring beschrijven wij hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we tot onze beschikking hebben gekregen. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68305028 en gevestigd aan de Leidsevaartweg 53, 2106 NB te Heemstede.
De statuten van de Stichting zijn te vinden op onze website, onder Organisatie. De Stichting heeft ten doel:

  • de ondersteuning van vluchtelingen in de regio Zuid-Kennemerland bij het behalen van het inburgeringsexamen, door begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur;
  • het behulpzaam zijn van vluchtelingen bij het opdoen van werkervaring en het vinden van betaald werk; en
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
  • de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn.

Taalcoaches die zich aansluiten bij de Stichting verstrekken hun NAW-gegevens aan het secretariaat. Datzelfde geldt voor de cliënten (vluchtelingen die gebruik maken van de diensten van de Stichting). Cliënten geven hun gegevens doorgaans door via de taalschool INTK.

Het bestuur van de Stichting beheert deze gegevens. De Stichting gebruikt deze gegevens uitsluitend om taalcoaches en cliënten aan elkaar te koppelen en om beide groepen op de hoogte te stellen en te houden van activiteiten die de Stichting ontwikkelt om aan zijn doel te beantwoorden. De Stichting verstrekt de gegevens van cliënten en taalcoaches nooit aan derden. Als hij mails verstuurt aan meerdere mensen tegelijk gaat dat altijd onder BCC.

De Stichting bewaart de gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is voor het beantwoorden aan zijn doelstelling. Als iemand de Stichting vraagt om haar of zijn gegevens uit het bestand van de Stichting te verwijderen zal dat zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek moet gericht worden aan het secretariaat van de Stichting.

Aldus vastgesteld te Heemstede, 24 september 2018 tijdens een bestuursvergadering.
Namens het Bestuur van de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

G.H.M. Wentholt, voorzitter                         C.J.M. Leen, secretaris