Gedragscode voor vrijwilligers

Taalcoaches zijn vrijwilligers. Zij ondersteunen om niet statushouders bij het behalen van het inburgeringsexamen door begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur, in een één op één relatie. Deze ondersteuning kan bestaan uit het nogmaals uitleggen van de op school behandelde leerstof, het voeren van een gesprek, natuurlijk in het Nederlands, om de spreekvaardigheid te vergroten maar ook uit een tochtje naar de bollenvelden, het eten van een haring aan de boulevard of een bezoek aan een museum. In principe vinden de wekelijkse sessies, één á tweemaal per week, tussen taalcoach en statushouder plaats in de woning van de statushouder. Hierdoor kan het gebeuren dat de taalcoach ook de partner en/of eventuele kinderen van de statushouder ontmoet, maar er is nooit een directe ondersteuning door een van onze taalcoaches aan minderjarigen.
De statushouders die ondersteund worden door onze taalcoaches komen uit een groot aantal landen, waardoor er cultuurverschillen zijn. Wat in de ene cultuur wordt aanvaard, kan in een andere cultuur als zeer beledigend of kwetsend worden opgevat. Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor statushouders én vrijwilligers en uit de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

A. De gedragsregels voor de taalcoaches
  1. De taalcoach moet zorgen voor een sfeer waarbinnen de statushouder zich gerespecteerd voelt. In de meeste gevallen vinden de wekelijkse sessies plaats in de woning van de statushouder.
  2. De taalcoach onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de statushouder in zijn waardigheid aantast.
  3. De taalcoach dringt niet verder door in het privéleven van de statushouder dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De taalcoach onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de statushouder.
  5. De taalcoach dient alert te zijn op (kinder-)mishandeling in het gezin van de statushouder en op psychische problemen. In voorkomende gevallen wordt via de Coördinator van de stichting Vluchtelingenwerk Nederland ingeschakeld.
  6. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de taalcoach in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator.
B. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij : Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

C. Signaleringstaak / Meldplicht vrijwilligers

Alle vrijwilligers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van)
– (kinder-)mishandeling binnen gezin statushouder
– psychische problemen
– seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

De vrijwilliger dient onmiddellijk contact op te nemen met de Coördinator, die tevens de Contactpersoon is, van de Stichting. De Coördinator neemt al dan niet na consultatie van overige bestuursleden actie, waarbij als de signalering de statushouder of zijn / haar gezin betreft, altijd Vluchtelingenwerk Nederland wordt ingeschakeld.
Deze gedragscode is op 15 oktober 2018 vastgesteld door het bestuur van de Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland.